De Stichting Continuïteit Delta Lloyd (“Stichting Continuïteit”) is op 19 oktober 2009 opgericht en heeft als statutair doel het beschermen van Delta Lloyd N.V. (“Delta Lloyd”), de met haar verbonden onderneming en alle betrokkenen, tegen invloeden die de continuïteit, onafhankelijkheid of identiteit van Delta Lloyd in gevaar kunnen brengen.

 

Delta Lloyd en de Stichting Continuïteit hebben een optieovereenkomst gesloten op 15 december 2009, waarbij Delta Lloyd aan de Stichting Continuïteit het recht verleent tot het nemen van preferente aandelen B. Indien de Stichting Continuïteit de optie uitoefent, is Delta Lloyd verplicht om de preferente aandelen B uit te geven. De Stichting Continuïteit kan aldus over hetzelfde aantal stemrechten beschikken dat is verbonden aan de op dat moment uitgegeven gewone aandelen, minus één aandeel, oftewel 49,99% van het totaal aantal stemmen. In een voorkomend geval waarin de continuïteit van Delta Lloyd (potentieel) wordt bedreigd, kan de Stichting Continuïteit de optie uitoefenen.

 

Door uitoefening van deze optie kan de Stichting Continuïteit de (in beginsel tijdelijke) zeggenschap in Delta Lloyd verwerven en aldus voorkomen dat de continuïteit van (het beleid ten aanzien van) de hierin ondergebrachte operationele activiteiten van Delta Lloyd doorkruist en tenietgedaan wordt. De Stichting is aldus in staat er voor te zorgen dat de onafhankelijkheid en de continuïteit van de onderneming van Delta Lloyd worden beschermd als deze ernstig zouden worden bedreigd als gevolg van bijvoorbeeld een vijandig openbaar bod op Delta Lloyd of ten gevolge van een vijandige beweging binnen de algemene vergadering van aandeelhouders van Delta Lloyd.

 

Met het gebruikmaken van de optierechten door de Stichting Continuïteit wordt uitsluitend bewerkstelligd dat de Delta Lloyd zelfstandig onder leiding van de huidige directie kan blijven opereren. De uitoefening van de optierechten is in beginsel een tijdelijke maatregel die op generlei wijze afbreuk doet aan of zou beogen afbreuk te doen aan de rechten van de aandeelhouders van Delta Lloyd.